Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Een breed consortium van uitvoerende en financierende partijen gaat de uitdaging aan om kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden in Groningen, Friesland en Drenthe. Het project Van bodemkennis naar bodemkunde wordt gefinancierd vanuit verschillende budgetten van zowel publieke als private partijen.

Een belangrijke subsidie voor de uitvoering van dit project komt van het Europese subsidieprogramma voor het bevorderen van een duurzame concurrerende landbouw en het versterken van de sociaal-economische ontwikkeling van plattelandsgebieden in Nederland. Dit plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt van 2014 tot 2020, met een uitloop naar 2023.

Projectpartners

Daarnaast zijn de volgende projectpartners betrokken:

LTO Noord (initiatiefnemer)
Provincie Drenthe
Provincie Fryslan
Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aas
Waterschap Vechtstromen
Wetterskip Fryslan
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Noorderzijlvest
Terra Next
Nordwin
Hogeschool Van Hall Larenstein
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.”